Jak zamówić kuriera?

Wyceń paczkę i wybierz kuriera
Dokładnie zaadresuj
Opłać online
Wydrukuj list przewozowy
Czekaj na przyjazd wybranego kuriera

Regulamin

 

Postanowienia ogólne

1. Speed Patrycja Znamirowska z siedzibą w Bierutowie, ul. Kilińskiego 6a zwany dalej SpeedPak, świadczy dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji firmom współpracującym ze SpeedPak.

2. SpeedPak jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej www.flypak.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym SpeedPak

3. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią:

a. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera UPS dostępne na stronie: UPS

b. Warunki wykonania usług Kuriera DPD - dostępne na stronie: DPD

c. Regulamin świadczenia usług Kuriera TNT - dostępny na stronie: TNT

d. Regulamin świadczenia usług Kuriera DHL -dostępny na stronie: DHL

e. Regulamin świadczenia usług Kuriera FedEx – dostępny na stronie: FedEx


Definicje

1. SpeedPak – Zleceniobiorca

2. Zleceniodawca –klient, osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym www.flypak.pl ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno nadawca jak i odbiorca. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu flypak.pl musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy.

3. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem SpeedPak.

4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym SpeedPak tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.

5. Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesyłki. Użytkownik dokonuje zapłaty za wybraną usługę.

6. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym SpeedPak.

7. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym SpeedPak. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.

8. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

9. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki, zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt usługi.

10. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.flypak.pl służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.

11. Skarbonka – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Skarbonka jest zasilana tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek SpeedPak i jest doładowane w momencie otrzymania środków lub za pośrednictwem przelewów internetowych Tpay.com lub Dotpay.pl

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system SpeedPak na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a SpeedPak i Przewoźnikiem.

13. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

14. Przesyłka – jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego.

15. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania

16. Waga gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach.

17. Przesyłka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez nadawcę.

18. Przesyłka „ROD” – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany do nadawcy.


Rejestracja w systemie SpeedPak i zamawianie usług

1. SpeedPak zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które SpeedPak pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.

2. SpeedPak zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych.

3. Warunkiem wykonania usługi przez SpeedPak na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.

4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika SpeedPak.

5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług dodatkowych poza systemem SpeedPak, niezależnie od pobranej opłaty za usługę SpeedPak naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika.

6. Korzystanie z usług świadczonych przez SpeedPak możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się.

7. W celu prawidłowej realizacji usługi przez SpeedPak, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.

8. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego jej zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości zleconej Przesyłki, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.

9. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

10. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać ją w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,

 • być odpowiednio wytrzymałe,

 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

 • być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp.

11. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

12. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki

13. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy i nie były na liście towarów wyłączonych z transportu przez Przewoźnika.

14. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

15. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:

 • przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

 • przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

 • przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,

 • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

 • przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

 • przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

 • przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,

 • przesyłka, która jest wyłączona z transportu na mocy Regulaminów lub Wytycznych poszczególnych Przewoźników,

 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,

 • ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

16. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:

 • niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,

 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ,

 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

17. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż SpeedPak i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

18. ZLECENIODAWCA może zlecać usługę w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez SpeedPak po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

19. Doręczenie przesyłki w sobotę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający ten dzień.

20. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.

20a. Jeśli ZLECENIODAWCA nie ma możliwości wydrukowania listu przewozowego musi skorzystać z opcji "Nie posiadam drukarki" która jest dodatkowo płatna. Opcja ta jest dostępna tylko i wyłącznie dla przewoźników DHL i Geis Parcel.

SpeedPak nie odpowiada za przesyłki, które zostają nadane na liście błędnie wypisanym przez kuriera DPD. 

SpeedPak ma prawo zniszczyć przesyłkę, która zostanie dostarczona przez DPD do siedziby firmy w wyniku niedopełnienia obowiązku wydrukowania listu przewozowego, w sytuacji gdy kurier wypisał błędnie list przewozowy wskazując jako Odbiorcę firmę SpeedPak. Przesyłka zostanie zniszczona po upływie 30dni od dnia doręczenia do siedziby.

21. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp.

22. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''za pobraniem'', SpeedPak lub bezpośrednio Przewoźnik zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 7 do 10 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy.
SpeedPak wykonuje przelewy ze zwrotem pobrań dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki.

Reklamacje

1. SpeedPak nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu , a w szczególności jeśli:

 • przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy),

 • adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),

 • odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania),

 • zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu

2. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:

 • zaistnieją przypadki wskazane w 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu,

 • przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,

 • przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY,

3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.

4. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za zaginioną. 

5. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji. 

6. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje SpeedPak przy pomocy formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie www.speedpak.net/reklamacje.

7. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:

 • Zleceniodawca

 • Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);

 • Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.

Zwani dalej Reklamującymi.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki.

9. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 9, SpeedPak wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;

 • tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;

 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:

 w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych)
lub
kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów
lub
faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;

 • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);

 • udokumentowaną kwotę roszczenia;

 • dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;

 • wykaz załączonych dokumentów;

 • kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela SpeedPak, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

 • podpis Reklamującego,

 • dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

11. Po rozpatrzeniu reklamacji SpeedPak lub Ubezpieczyciel w imieniu SpeedPak w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

12. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez SpeedPak lub Ubezpieczyciela w imieniu SpeedPak, albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

13. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a SpeedPak może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

14. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

15. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a SpeedPak może być także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800)

Płatności za usługi i faktur

1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, SpeedPak naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://www.e-speedpak.pl.
Zleceniodawca zostanie obciążony za zwrot niedoręczonej przesyłki kwotą równą 100% opłaty podstawowej.


2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych, systemu płatniczego Tpay.com, dotpay.pl lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek SpeedPak


3. W przypadku braku zapłaty przez ZLECENIODAWCĘ/ Użytkownika za usługę wykonaną przez SpeedPak,  bądź braku zapłaty naliczonych opłat dodatkowych wynikających z cennika, o których mowa w pkt. 5 tytułu -Rejestracja w systemie SpeedPak i zamawianie usług, SpeedPak uprawniony jest do zlecenia sporządzenia pisemnego wezwania ZLECENIODAWCY/Użytkownika do zapłaty, którego koszt stanowi kwotę 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych )

4. Koszt wskazany w pkt. 3 powyżej  naliczany jest względem ZLECENIODAWCY/Użytkownika jednorazowo i stanowi kwotę odpowiadającą poniesionemu przez SpeedPak kosztowi sporządzenia i nadania wezwania przesyłką poleconą  za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.


Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach SpeedPak oraz są opublikowane na stronie internetowej: www.flypack.pl ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki SpeedPak.

2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 29-02-2016

3. SpeedPak jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.

4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez SpeedPak drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu. 

5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

            Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu platformy wysyłkowej flypak.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu flypak.pl Zleceniodawca powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu www.flypak.pl.

 

1. Administrator

 1.    Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu e-speedpak.net, jest Speed Patrycja Znamirowska z siedzibą przy ul. Kilińskiego 6a 56-420 Bierutów NIP: 9910343954 (dalej jako „Administrator”).

 2.    Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Zakres gromadzonych danych

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail,  numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktu, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

 1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Zleceniodawcy, aż do momentu likwidacji Konta Zleceniodawcy na żądanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży usług za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży usługi za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. Umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach formularza kontaktowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi usług oferowanych przez Administratora, – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@speedpak.net 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty realizujące usługę przewozu przesyłek, podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.